fbpx
 

GDPR

image-decoration

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislost se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Stellart s.r.o., IČO: 25425722, sídlem Teplice, Krupská 12, PSČ 41501, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 17650, která je na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a to zejména v oboru asistované reprodukce a gynekologie.

V souvislosti s poskytováním zdravotních služeb jsme povinni o Vás – pacientovi, shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, svědčí nám pro takové zpracování náš oprávněný zájem (zejm. na právní ochranu).

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně za účelem poskytování zdravotních služeb a účtování o nich. Jejich zpracování je nezbytné pro plnění našich zákonných povinností (zejména podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách), jakož i pro plnění smlouvy, na jejímž základě Vám zdravotní služby poskytujeme (tato smlouva se obvykle neuzavírá písemně).

Podle ustanovení § 41 zákona o zdravotních službách jste jako pacient povinen nám své osobní údaje poskytnout. Bez úplného a pravdivého poskytnutí Vašich osobních údajů Vám jinak nebude možné zdravotní služby poskytnout, resp. může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.

Údaje, které o Vás vedeme, nesmíme bez Vašeho souhlasu poskytnout dalším osobám. Výjimkou jsou poskytovatelé zdravotních služeb, u kterých zajišťujeme návazné zdravotní služby, a dále oprávněné subjekty a instituce v případech, kdy nám povinnost sdělit těmto subjektům požadované informace ukládá právní předpis. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž ze zákona povinny k ochraně osobních údajů a mlčenlivosti.

Veškeré Vaše osobní údaje jsou součástí zdravotnické dokumentace, kterou o Vás vedeme po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům máte rovněž právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dále zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte také tehdy, pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování, a to po dobu nutnou k ověření, zda naše oprávněné zájmy pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

V případě, pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení obecného nařízení na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu v místě svého obvyklého bydliště, v místě výkonu svého zaměstnání anebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice plní úlohu dozorového orgánu Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Kontaktujte nás
a udělejte první krok na cestě k vlastní rodině!

  * - povinná položka

  image-decoration
  image-decoration

  Zavolejte nám

  +420 417 539 903

  Copyright 2024 Stellart s.r.o.

  Copyright 2024 Stellart s.r.o.

  image-decoration